Martina Grman Kizivat

    Rođena je 30. prosinca 1984. u Virovitici. Završila poslijediplomski specijalistički studij Financije i bankarstvo na Ekonomskom fakultetu u Osijeku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (VSS – sveučilišna specijalistica financija i bankarstva, univ.spec.oec.).