Josip Tica – Životopis

  Josip Tica rođen je 5. ožujka 1976. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i srednju ekonomsku školu završio je u Zagrebu. Ekonomski fakultet u Zagrebu upisao je 1994. godine, a diplomirao je 1999. godine. Iste godine se zapošljava na radnom mjestu mlađeg asistenta i upisuje poslijediplomski studij “Politika privrednog razvoja” na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Magistarski rad “Tranzicijski učinci na djelotvornost i makroekonomsku regulaciju hrvatskog stambenog tržišta” obranio je 2002. godine, a doktorsku disertaciju “Makroekonomska analiza realnog tečaja u tranzicijskim uvjetima hrvatskog gospodarstva” obranio je 2005. godine.

  Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu bira se u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto Docenta u području društvenih znanosti, polje ekonomija 2006. g., Izvanrednog profesora 2011. g., a Redovitog profesora 2016. godine.

  Dobitnik je CEEPUS stipendije za boravak na Fachhochschule für Internationale Wirtschaftsbeziehungen, Eisenstadt, Austrija u 1998. g.. Kao ITEC stipendist boravio je 2001. g. na NISIET institutu, Hyderabad, Indija. Školsku godinu 2004/05. proveo je na Sveučilištu u Pittsburghu u SAD-u na preddoktorskoj Fulbright stipendiji kao gostujući istraživač. Nakon izbora u Docenta i Izvanrednog profesora zadržao je i proširio znanstvenu suradnju i dobio pozivna pisma za tri predavanja u SAD-u (Fort Hays State University, University of Pittsburgh, Fort Lewis College).

  Pristupnik je član glavnog odbora Hrvatskog društva ekonomista. Obnašao je dužnosti člana Upravnog Vijeća REGOS-a i Visoke poslovne škole Zagreb, člana nadzornog odbora u Akademskom sindikatu, Državnim Nekretninama d.o.o., Croatia Osiguranju d.d., tajnika hrvatskog društva Fulbrajtovaca, člana Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora, člana Odbora za javna priznanja u Gradskoj skupštini Grada Zagreba i predsjednika Savjeta za Gospodarstvo u GOSDP Grada Zagreba.

  Obnašao je dužnost mentora na projektu pod nazivom “Stvaranje preduvjeta za izgradnju računalnog makroekonomskog modela za Hrvatsku (SPIRITH)” kojeg financira European Stabilisation Fund. Obnašao je dužnost voditelja projekta “Implementacija stohastičko-dinamičke ekonomske analize i nelinearne ekonometrijske analize u nastavnom i istraživačkom radu“ kojeg je financirao Fond za razvoj Sveučilišta.

  Tijekom rada na fakultetu, pristupnik je objavio je ukupno sedamnaest radova u znanstvenim časopisima. Djelatno je sudjelovao sa objavljenim znanstvenim radovima na 12 međunarodnih znanstvenih konferencija i 13 domaćih konferencija i skupova. Objavio je dvije monografije, kourednik je sveučilišnog udžbenika grupe 18 autora iz Gospodarstva Hrvatske, a kao koautor je sudjelovao u izradi tri sveučilišna udžbenika. Recenzent je u 11 domaćih i međunarodnih časopisa i član je uređivačkog odbora u časopisima Ekonomski pregled i Contemporary Economics.