Statutarna komisija

  Prema Statutu SDP-a, Statutarna komisija ima 9 članova. Statutarna komisija ocjenjuje statutarnost akata i odluka SDP-a, neposredno sudjeluje upripremi izmjena i dopuna Statuta SDP-a, kao i izradi novog Statuta. Između dviju Konvencija daje tumačenje Statuta, podnosi Glavnom odboru izvještaj o svom radu te obavlja i druge poslove predviđene Statutom ili odlukama Glavnog odbora.

  Predsjednik Statutarne komisije: Zoran Bauer

  Članice i članovi Statutarne komisije:

  Bojan Kralj
  Slađan Mihoci
  Ljubica Hrgović
  Romana Nikolić
  Vanja Posavec
  Renata Sabljar Dračevac
  Domagoj Sokup
  Davor Benić
  Feđa Boneza
  Tomislav Branđolica
  Maja Glibo
  Radosava Gregov
  Vedran Majcan
  Saša Srića