Savjet za poljoprivredu i hranu o aditivima: Praksa Ministarstva poljoprivrede je da u svemu kasne

Savjet za poljoprivredu i hranu SDP-a u priopćenju donosi svoje mišljenje na Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima.

Želimo naglasiti da su izmjene i dopune Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima trebale biti već odavno pripremljene i usvojene. U važećim odredbama Zakona preuzete se odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja koja više nije na snazi.

U 2017. godini objavljena je nova Uredba (EU) br. 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja.

Činjenica je da se nova uredba (EU) br. 2017/625 primjenjuje postupno: dio odredbi od 28. travnja 2017., dio odredbi od 28. travnja 2018, dio od 14. prosinca 2019., a dio tek od 29. travnja 2022. No, za razliku od Hrvatske, brojne države članice EU preuzele su ove odredbe ranije kako bi na vrijeme pripremile sustav službenih kontrola na nove izmjene te o njima informirale javnost. Radi se o službenim kontrolama hrane, a svjedoci smo brojnog povlačenja proizvoda s tržišta te loše informiranosti potrošača. Izgleda da postaje praksa ministarstava, da se u usklađivanju zakonodavstva kasni dvije i više godina te se propisi donose u posljednji tren bez jasne javne rasprave i razmjene informacija sa zainteresiranim dionicima.

Dodatno, još jedan od zakona koji je direktno vezan uz sigurnost hrane i donekle ovu tematiku (Zakon o hrani) također nije usklađen sa navedenim pravnim okvirom EU u području službenih kontrola hrane. Još poraznije je da se u Prijedlogu plana zakonodavnih aktivnosti Ministarstva poljoprivrede za 2022. godinu planira upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2022. Kad će izmjene i dopune doći do Hrvatskog Sabora – ne zna se.

Još jednom naglašavamo da je cijela nova Uredba (EU) br. 2017/625 u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU i to kako smo već naveli od 2017., 2018., 2019., a posljednji dio od 29. travnja 2022. Ovim se samo potvrđuje da Ministarstvo poljoprivrede u posljednji tren priprema izmjene zakonodavnog okvira bez razmišljanja o tome da javnost, potrošači, poljoprivrednici, poduzetnici i ostali dionici trebaju biti pravovremeno uključeni u cijeli proces, jer se odredbe između ostalog odnose i na njih.

Ističemo da smo na ovaj problem već nekoliko puta upozoravali, ali Ministarstvo poljoprivrede prijedloge ne prihvaća i zanemaruje ih. Prema našem mišljenju Ministarstvo donekle prebacuje odgovornost na proizvođače koji sami moraju voditi računa o poštivanju zakona i procedura vezano za primjenu i uzorkovanje. Nema potpore proizvođačima po ovom pitanju od strane stručnih službi već se kao i gotovo u svim drugim pitanjima prepušteni sami sebi.

Kao što je navedeno cilj predloženog Zakona je administrativno rasterećenje gospodarskih subjekata na način da se iz važećeg Zakona brišu odredbe o obvezi prijave prije stavljanja na tržište i uporabe prehrambenih enzima u proizvodnju hrane te upis u Registar enzima čime će se ukinuti nepotrebna administrativna procedura. Svako smanjivanje administrativnog rasterećenja gospodarskih subjekata u ovoj teškoj financijskoj situaciji, a nadamo se da ono obuhvaća mikro, male i srednje poduzetnike i obrtnike je dobro došlo. Međutim kako Registar enzima nije uspostavljen, iako je Zakonom trebao biti, postavlja se pitanje na koji način će se ovo područje pratiti i nadzirati?

Po pitanju prekršajnih odredbi predlaže se njihovo jasnije definiranje kao i prilagodba novčanih kazni težini počinjenog prekršaja uzimajući u obzir mogući utjecaj na zdravlje i zaštitu interesa potrošača. Nadamo se da je prijedlog ovih odredbi iskomuniciran po pitanju lanca opskrbe hranom od proizvođača do potrošača i da ne ide u korist pojedinim dionicima. Ove sumnje otklonile bi se da postoji jasna analiza financijskog učinka prekršajnih odredbi (barem broj prekršaja, visina naplaćenih kazni, broj prekršaja koji su u postupku itd.). Za ovako važne stvari i ranije smo predlagali da je potrebno prikazati takvu analizu, ali naravno ni taj prijedlog kao i brojni drugi nije prihvaćen.